Your browser does not support JavaScript!
畢業生流向調查
 

各位健美系畢業系友,您們好!

 

     許多年來,各位系友在各行業的傑出表現,深獲各業肯定與讚揚,使本系與有榮焉。特擬定下列問卷敬請各位系友就您的經驗,提供寶貴的意見或建議,作為爾後本系未來在教學、研究及服務上之改善的依據或參考。有您們的參與,將是本系進步最大的動力。一切資料僅針對本次調查為主,個人資料及意見不對外發表。非常感謝您的支持與協助。此外,非常歡迎各位系友您們在閒暇之餘,能夠回到母系,增進情誼或交換寶貴實務經驗心得。謹此,再次謝謝各位系友您們的合作。

 

敬祝 健康愉快!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

系主任 李品軒   敬啟

* 1 . 姓名
 
* 2 . 畢業年度
 
* 3 . 出生年月日
 
* 4 . 現職公司名稱
 
* 5 . 工作地點
 
* 6 . 從事行業類型
 
* 7 . 連絡電話